Program

Głównymi wyznacznikami pracy naszego Przedszkola są wielostronny rozwój każdego dziecka oraz pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w grupie. Dużą wagę przykładamy również do kształtowania świadomości ekologicznej u dzieci poprzez rozwijanie u nich szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dzieci mają możliwość prowadzenia własnego ogródka kwiatowego i warzywnego. Poznajemy piękną Wielkopolskę – poprzez liczne wycieczki krajoznawcze.

W naszym przedszkolu dzieci nabywają wiedzę i umiejętności poprzez wychowanie umysłowe, moralne, społeczne, zdrowotne i estetyczne.Aktywizujące metody pracy z dziećmi umożliwiają im poznawanie i rozumienie siebie, innych oraz bliższego i dalszego otoczenia. W naszej pracy zaznajamiamy dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczania ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody.

Aktywność dzieci skierowana jest głównie na działalność plastyczno-konstrukcyjną, muzyczną, taneczną, teatralną, wzbogacenie słownika, poznawanie pojęć matematycznych oraz przyrodniczych.

Pracujemy na programach dydaktycznych zgodnych z wytycznymi MEN dotyczącymi nowej podstawy programowej:

“NASZE PRZEDSZKOLE” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, wyd. MAC, jest to program, który pozwala na elastyczne wspomaganie aktywności dzieci, co oznacza możliwość dostosowania stawianych zadań danej grupie.

“DZIECIĘCA MATEMATYKA” E. Gruszczyk-Kolczyńska – program ten umożliwia efektywne wspomaganie rozwoju dziecka, a także korzystnie dopasowuje treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci.

“DOBRY START” M. Bogdanowicz – polega na jednoczesnym rozwijaniu funkcji językowych i spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych oraz współdziałaniu między tymi funkcjami.